ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje

Продажба на нафтени деривати

ЛУКОИЛ Македонија ДООЕЛ Скопје ја почна својата комерцијална дејност на 17-ти август 2005 година, согласно Меморандумот з а соработка потпишан помеѓу Владата на Република Македонија и нафтената компанија ЈАД ЛУКОИЛ.

Првата бензинска станица на ЛУКОИЛ во Македонија, која беше изградена на сопствена локација,во населбата Камник на влезот на Скопје, почна со работа на 1 септември 2006 година. Истиот овој објект, една недела подоцна, свечено беше пуштен во употреба на денот на независноста на РМ — 8 Сепември. Битен сегмент од работата на претпријатието претставува и нафтениот склад на ЛУКОИЛ во Штип, пуштен во употреба во август 2005 година.

Според вградената опремата, безбедноста и организацијата на складирањето на нафтените деривати, базата што ја поседува ЛУКОИЛ во Штип е една од најсовремените на Балканот. При нејзината изградаба, а и денес, за време не нејзината експлоатација, особено внимание се посветува на екологијата и на заштитата на животната средина.

Складот е изграден според највисоките европски стандарди и стандардите на ЛУКОИЛ и во моментов претставува моќен капацитет кој може да ги задоволи потребите на потрошувачите во Македонија.

Видови на гориво кои се складираат на складот на ЛУКОИЛ Македонија се брендираните:

  • ЕКТО Плус (Еуросупер 95)

  • ЕКТО Спорт (Еуросупер 98)

  • ЕКТО Дизел

  • Еуродизел БС

  • Екстра лесно ЕЛ-1

  • ТНГ (пропан-бутан)

Во складот е вградена софистицирана мерна опрема преку која се врши утовар и истовар на нафтените деривати.

Во состав на објектот влегуваат и најсовременото автопреточувалиште со 4 места за утовар и истовар на горива, како и 2 места за утовар и истовар на ТНГ (пропан-бутан). 

Составен дел на складот е и новоизградениот магацин во кој се складираат масла и мазива од производната програма на ЛУКОИЛ. 

Развојот на технологијата во производство на нови видови автомобили, диктираше и развој на нови видови на горива во светски рамки. ЛУКОИЛ Македонија го следи овој тренд и на македонскиот пазар почна да продава висококвалитетни еколошки горива, од петта генерација, произведени во рафинеријата „ЛУКОИЛ-Нефтохим Бургас":

  • EKTO Спорт (ЕУРОСУПЕР БС 98) — безоловен моторен бензин (согласно европскиот стандард – ЕN228)

  • ЕКТО Плус (ЕУРОСУПЕР БС 95) — безоловен моторен бензин (согласно европскиот стандард — ЕN228)

  • ЕКТО Дизел (ЕУРОДИЗЕЛ БС) — (согласно европски стандард ЕN590 — Еуро V)

  • Течен нафтен гас (пропан-бутан) - кој во последно време се почесто се употребува како погонско гориво.

Сите горива кои се продаваат на нашите бензински станици ги задоволуваат европските стандарди, како и одредбите од „Правилникот за квалитет на течни горива", пропишан од страна на Министерството за економија на РМ.

Македонија - Штип

Ул. „Брегалничка“ бб, 2000 Штип